Bạn muốn học tiếng Trung?

Hãy tham gia các khóa học của chúng tôi ~

Chào mừng bạn

đến với Trung tâm 

Khai giảng:18/03/2020

Lớp tiếng Trung cơ bản A1

Thứ 4 & 6 hàng tuần

Từ 19:00-21:00

Thời lượng: 36 tiếng/ 9 tuần

Khai giảng: 17/03/2020

Lớp tiếng Trung cơ bản A2

Thứ 3 & 5 hàng tuần

Từ 19:00-21:00

Thời lượng: 36 tiếng / 9 tuần

Khai giảng: 24/03/2020

Lớp HSK cấp 3

Thứ 3, 5, 7 hàng tuần

Từ 19:00-21:00 

(Thứ 7 từ 14:00-16:00)

Thời lượng: 84 tiếng

shutterstock_754496608.jpg

Khai giảng: 17/03/2020

TOCFL BAND A-2

Thứ 3, 5 & 6 hàng tuần 

Từ 09:30-11:30

Thời lượng: 42 tiếng / 7 tuần

istockphoto-499310728-612x612.jpg

Khai giảng: 11/03/2020

TOCFL BAND B-1

Thứ 4 & 6 hàng tuần

Từ 14:00-16:00

Thời lượng: 24 tiếng / 6 tuần

shutterstock_496423567.jpg

Khai giảng: 17/03/2020

Lớp khẩu ngữ trung cấp

Thứ 3 & 5 hàng tuần

Từ 19:00-21:00

Thời lượng: 24 tiếng / 6 tuần