top of page
居家辦公

“很適合想督促自己持續學習越南語的人來選擇非凡上課,非常適合各個程度的學生,我上過三期B2,B3跟高級新聞語,每次都學到很多!時事、基礎文法,口說、閱讀、聽力,都能好好訓練到,推推!”

訂閱會員專屬學習資源平台

中級越南語 20 支影片課程

+觀看所有學習資源內容*

*僅限訂閱會員

*非凡官網會員僅解鎖部分內容

中級影片

​訂閱會員專屬

一個月試閱*專案
三個月學習專案
六個月學習專案
​十二個月超值專案
雙人專案、三人專案

*試閱專案僅包括前三課 (共六支影片)
欲學習完整影片請購買三個月以上專案。

一位男性亞洲開發人員集思廣益

不限時間空間

中級影片越南語佔比60-70% 

*適合已有100個以上學習時數的同學學習
目標考越南語檢定 B1&B2、提高越南語聽力及閱讀能力

拿著手機

學習資源

訂閱會員&官網會員

學習資源包含:超實用越南語語法圖卡(練習題)、容易理解漢越詞圖卡(例句及錄音檔)、撩人情話圖卡(錄音檔)、高級中、越文閱讀短文等

訂閱會員解鎖全部學習資源
官網會員僅解鎖部分學習資源*

*非凡官網會員免費註冊
​註冊後即可觀看部分學習資源圖卡及錄音

課程特色

Bài 1: Chuẩn bị đi​ Việt Nam

Từ trọng điểm:Thủ tục, cho thuê, hành lý, liên hệ, chỗ ở, thị thực, miễn, thị thực, hồ sơ, lý lịch, cục xuất nhập cảnh, đồng ý, trực tiếp.

Ngữ pháp:
1. Động từ: Cần  
2. Từ đưa đẩy: Thế còn  
3. Từ đưa đẩy: Thế thì  
4. Động từ: phải  
5. Kết cấu: CN + tự/lấy + ĐT

bottom of page